• Grupa E Facebook
  • Grupa E Linkedin

Naprawy gwarancyjne

REGULAMIN NAPRAW GWARANCYJNYCH SPRZĘTU

1. Firma Centrum Komputerowe PLANETA (Gwarant) udziela gwarancji na poprawne działanie sprzętu na czas określony 24m-ce chyba, że gwarancja producenta wykazuje inaczej. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data odbioru sprzętu przez Kupującego. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis Gwaranta.

2. Zgłaszający usterkę winien gruntownie sprawdzić sprzęt oraz opisać rodzaj uszkodzenia. Zgłoszenie usterki powinno nastąpić poprzez wysłanie faksu do serwisu Gwaranta, bądź poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia serwisowego na stronie www.eplaneta.net

3. Uszkodzony sprzęt musi być kompletny, posiadać nieuszkodzone plomby oraz czytelne numery seryjne.

4. Gwarant zobowiązuje się naprawić sprzęt w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia chyba że rodzaj usterki wyklucza możliwość naprawy w wymienionym terminie, lub wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe, lub jeżeli w ocenie gwaranta dokonanie naprawy będzie wymagało większych kosztów niż wymiana sprzętu na wolny od wad.

5. Gwarancją nie są objęte:

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności:

7. Prawa i obowiązki kupującego:

8. Punkt odbiorów gwarancyjnych znajduje się w siedzibie Gwaranta tj. w Tychach na ul. Piwna 32.

Rozszerzone warunki napraw gwarancyjnych

W zależności od rodzaju umowy gwarancyjnej, zakres działania bezpłatnych usług gwarancyjnych może zostać rozszerzony o krótszy czas reakcji, naprawę sprzętu bądź wymianę sprzętu na nowy z dostawą do klienta. Szczegóły dotyczące rozszerzenia warunków gwarancji można ustalić z działem handlowym.