• Grupa E Facebook
 • Grupa E Linkedin

Systemy SIEM: Kluczowa rola w spełnianiu wymagań dyrektywy NIS2

Systemy SIEM: Kluczowa rola w spełnianiu wymagań dyrektywy NIS2

Wprowadzenie dyrektywy NIS2 (Network and Information Security Directive 2) stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego w Unii Europejskiej poprzez ustalenie ścisłych ram regulacyjnych dla operatorów usług kluczowych dla państwa oraz dostawców usług cyfrowych. W tym kontekście systemy SIEM (Security Information and Event Management) odgrywają kluczową rolę, pomagając organizacjom spełnić wymagania dyrektywy NIS2 poprzez zapewnienie skutecznej identyfikacji, analizy i reakcji na incydenty bezpieczeństwa.

Zrozumienie wymagań dyrektywy NIS2

Dyrektywa NIS2 nakłada na podmioty publiczne i prywatne, które są klasyfikowane jako średnie przedsiębiorstwa, szereg obowiązków i ściśle określonych regulacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. Pod nowymi przepisami podlegać będą również mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa, których działalność ma kluczowe znaczenie dla społeczeństwa, gospodarki, sektorów lub rodzajów usług. Organizacje zatrudniające co najmniej 50 pracowników, a ich roczny obrót przekracza 10 milionów euro, zostaną objęte nowymi przepisami dyrektywy NIS2.

W przypadku niespełnienia wymaganych przepisów, podmioty kluczowe będą podlegać karom w wysokości co najmniej 10 milionów euro lub 2% całkowitego rocznego obrotu światowego, zależnie od tego, która z kwot jest wyższa. Dla pozostałych podmiotów istotnych kara wynosić będzie co najmniej 7 milionów euro lub co najmniej 1,4% całkowitego rocznego obrotu światowego. Wysokość kary zależy od wartości, która przekracza wartość graniczną z tych dwóch wymienionych.

Branże objęte przepisami:

 1. Transport,
 2. Energetyka,
 3. Administracja publiczna,
 4. Ochrona zdrowia,
 5. Bankowość i infrastruktura rynków finansowych,
 6. Sektor wody pitnej,
 7. Odprowadzanie ścieków,
 8. Branża IT/cyfrowa,
 9. Usługi ICT,
 10. Przestrzeń kosmiczna,
 11. Produkcja, obróbka i dystrybucja artykułów spożywczych,
 12. Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja substancji chemicznych,
 13. Usługi pocztowe i kurierskie,
 14. Gospodarka odpadami,
 15. Pozostałe sektory produkcji, w tym:
  • Wyroby medyczne i narzędzia diagnostyki in vitro
  • Komputery, urządzenia elektroniczne i optyczne
  • Urządzenia elektryczne
  • Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane gdzie indziej
  • Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
  • Pozostały sprzęt transportowy
 16. Usługi cyfrowe.

Wszystkie podmioty mają czas na spełnienie wymaganych regulacji do 17 października 2024 roku.

Kluczowe wymagania dyrektywy NIS2 dotyczące systemów SIEM:

 1. Monitorowanie i raportowanie incydentów:
  • Dyrektywa NIS 2 nakłada obowiązek monitorowania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz raportowania incydentów organom regulacyjnym i koordynacyjnym sieciom bezpieczeństwa cybernetycznego.
 2. Ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi:
  • Organizacje muszą podjąć odpowiednie środki w celu zapobiegania atakom cybernetycznym, w tym stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu minimalizację ryzyka incydentów bezpieczeństwa.
 3. Współpraca i wymiana informacji:
  • Dyrektywa NIS2 nakłada obowiązek monitorowania i raportowania incydentów cybernetycznych. Współpraca między podmiotami oraz organami regulacyjnymi może pomóc w identyfikacji, klasyfikacji i reakcji na incydenty bezpieczeństwa.

Rola systemów SIEM w spełnianiu wymagań dyrektywy NIS2

Systemy SIEM są kluczowym narzędziem w spełnianiu wymagań dyrektywy NIS2, umożliwiając organizacjom skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym poprzez:

 1. Monitorowanie zdarzeń: SIEM gromadzi, analizuje i kategoryzuje zdarzenia związane z bezpieczeństwem, co pozwala organizacjom na szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń i incydentów.
 2. Wykrywanie incydentów: Systemy SIEM wykorzystują zaawansowane mechanizmy analizy danych, takie jak detekcja anomalii i analiza zachowań, w celu wykrywania podejrzanych aktywności i incydentów cybernetycznych.
 3. Alerty i powiadomienia: SIEM generuje alerty i powiadomienia w czasie rzeczywistym w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub podejrzanych zdarzeń, umożliwiając szybką reakcję i odpowiedź na incydent.
 4. Raportowanie i audyt: Systemy SIEM pozwalają na generowanie raportów dotyczących aktywności i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, które mogą być wykorzystywane do audytów bezpieczeństwa oraz raportowania zgodności z wymaganiami dyrektywy NIS2.

Podsumowanie

Systemy SIEM odgrywają kluczową rolę w spełnianiu wymagań dyrektywy NIS2 poprzez zapewnienie skutecznego monitorowania, wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Dzięki ich zaawansowanym funkcjom analizy danych i alertów, organizacje mogą skutecznie zwiększyć swoją odporność na coraz bardziej zaawansowane zagrożenia cybernetyczne oraz spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa informatycznego określone w dyrektywie NIS2.

Firma Grupa E specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu rozwiązań mających na celu spełnienie wymagań dyrektywy NIS 2, w tym systemu SIEM. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania doradztwa i bezpłatnej wyceny.

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

Wróć