• Grupa E Facebook
 • Grupa E Linkedin

Czy Twoja placówka medyczna jest dobrze zabezpieczona?

Bezpieczeństwo informatyczne danych medycznych od kilku jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania każdej placówki ochrony zdrowia. Zaniedbania w tej sferze mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, finansowych i reputacyjnych. Swoją cegiełkę dokłada do tego dyrektywa NIS 2, pod którą podlegać będzie prawie każda placówka medyczna.

Nasza lista z pytaniami ma na celu pomóc Ci ocenić, czy Twoja placówka medyczna jest odpowiednio zabezpieczona przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zawiera ona kluczowe pytania dotyczące różnych aspektów zarządzania danymi i bezpieczeństwa IT. Przeprowadzenie tej oceny pozwoli zidentyfikować obszary wymagające poprawy i podjąć kroki w kierunku wzmocnienia ochrony danych.

1. Zarządzanie ryzykiem:

 • Czy znasz wszystkie punkty końcowe zbierania danych i czy są one odpowiednio chronione?
 • Czy przeprowadziłeś ocenę ryzyka dotyczącą zasobów IT i ustaliłeś priorytety ochrony?
 • Czy wdrożyłeś zabezpieczenia adekwatne do przeprowadzonej analizy ryzyka?
 • Czy regularnie aktualizujesz ocenę ryzyka?
 • Czy zidentyfikowałeś i zabezpieczyłeś wszystkie krytyczne systemy i dane?

2. RODO i audyty:

 • Czy pracownicy znają i stosują zasady ochrony danych pacjentów?
 • Czy przeprowadzane są audyty RODO i wewnętrzne/zewnętrzne audyty bezpieczeństwa?
 • Czy wdrożono kodeksy postępowania RODO zatwierdzone przez UODO?
 • Czy regularnie aktualizujesz dokumentację związaną z ochroną danych?
 • Czy raportujesz incydenty bezpieczeństwa zgodnie z wymogami RODO?

3. Kontrola dostępu do danych:

 • Czy dane pacjentów są dobrze chronione przed dostępem osób nieuprawnionych?
 • Czy personel systematycznie zmienia hasła?
 • Czy odpowiednio nadano role w systemie IT, aby zarządzać dostępem do danych i czy są one regularnie aktualizowane?
 • Czy korzystasz z uwierzytelniania wieloskładnikowego?
 • Czy monitorujesz logi dostępu do krytycznych systemów?

4. Ustawienia prywatności:

 • Czy komputery na których gromadzona jest EDM, mają włączone auto wylogowanie?
 • Czy zablokowano porty USB?
 • Czy lokalizacja komputerów i opcje blokowania ekranu zapewniają prywatność danych?
 • Czy wprowadzono politykę czystego biurka?
 • Czy urządzenia przenośne są szyfrowane?

5. Ochrona sprzętu i zasobów:

 • Czy serwery oraz komputery są odpowiednio chronione?
 • Czy stosowane są systemy monitoringu zagrożeń, oprogramowanie antywirusowe i filtry antyspamowe?
 • Czy zostało wdrożone oprogramowanie typu DLP?
 • Czy został wdrożony system typu NAC?
 • Czy dane są szyfrowane?
 • Czy lekarze pracujący zdalnie łączą się z bazą danych poprzez VPN (wirtualną sieć prywatną)?
 • Czy sprzęt IT jest regularnie serwisowany i aktualizowany?
 • Czy posiadasz plan awaryjny na wypadek awarii sprzętu?

6. Procedury:

 • Czy został przygotowany plan spełnienia wymogów dyrektywy NIS 2?
 • Czy został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [SZBI]?
 • Czy został wdrożony System Zarządzania Ciągłością Działania?
 • Czy monitorujesz dostawców i usługodawców pod względem przestrzegania praktyk bezpieczeństwa?
 • Czy umowy z dostawcami zawierają klauzule bezpieczeństwa danych?
 • Czy masz procedury zarządzania zmianą w systemach IT?
 • Czy regularnie oceniasz i aktualizujesz procedury bezpieczeństwa?

7. Zarządzanie bezpieczeństwem sieciowym:

 • Czy sieć placówki medycznej została podzielona na część obsługującą wrażliwe dane i systemy (system elektronicznej dokumentacji medycznej) oraz inne zadania (np. korzystanie ze stron internetowych przez pracowników, sieć WiFi dla pacjentów)?
 • Czy dostęp pracowników do skrzynki e-mail jest bezpieczny?
 • Czy monitorujesz ruch sieciowy pod kątem nietypowych aktywności?
 • Czy stosujesz segmentację sieci?
 • Czy regularnie aktualizujesz oprogramowanie sieciowe?

8. Szkolenia pracowników:

 • Czy istnieje plan szkoleń z cyberbezpieczeństwa?
 • Czy przygotowano instrukcje dla nowych pracowników z uwzględnieniem zasad ochrony danych?
 • Czy pracownicy są regularnie informowani o nowych rodzajach zagrożeń?
 • Czy pracownicy są świadomi swojej roli w systemie cyberbezpieczeństwa?
 • Czy prowadzone są kontrolowane testy bezpieczeństwa?
 • Czy przeprowadzane są symulacje ataków phishingowych?

9. Monitoring ataków cybernetycznych:

 • Czy posiadasz rozwiązanie techniczne do monitoringu, analizy i zarządzania incydentami? Np. system SIEM, sonda NDR itp…
 • Czy w razie ataku zostaniesz o nim poinformowany, aby móc niezwłocznie zareagować?
 • Czy monitorujesz ruch sieciowy i niebezpieczne zachowania użytkowników?
 • Czy korzystasz z systemów wykrywania włamań (IDS/IPS)?
 • Czy masz procedury na wypadek wykrycia incydentu?

10. Usuwanie luk w systemie bezpieczeństwa:

 • Czy istnieje procedura regularnego sprawdzania, czy oprogramowanie i sprzęt są zaktualizowane do najnowszych wersji?
 • Czy otrzymujesz informacje o nowych łatkach bezpieczeństwa w systemach IT i sprzęcie?
 • Czy masz system zarządzania łatkami bezpieczeństwa?
 • Czy w organizacji są przeprowadzane regularne testy penetracyjne i audyty cyberbezpieczeństwa?

11. Reagowanie na incydenty:

 • Czy w placówce została wdrożona usługa SOC bądź wydzielony zespół ds. zarządzania incydentami?
 • Czy posiadasz procedurę na wypadek ataku hakerów?
 • Czy organizacja ćwiczy regularnie scenariusze ataków i usuwania ich skutków?
 • Czy wiesz jak powstrzymać lub wyeliminować zagrożenie, odzyskać sprawność działania organizacji i przyjęć pacjentów?
 • Czy pracownicy wiedzą, co robić w przypadku wykrycia zagrożenia?
 • Czy posiadasz plan komunikacji kryzysowej?

12. Plan komunikacji:

 • Czy istnieje plan komunikacji z pracownikami w razie skutecznego ataku cybernetycznego?
 • Czy istnieją procedury komunikacji z pacjentami?
 • Czy pracownicy wiedzą jak bezpiecznie kontynuować opiekę nad pacjentem w przypadku incydentów cybernetycznych?
 • Czy komunikujesz się z dostawcami usług IT podczas incydentu?
 • Czy masz gotowe wzory komunikatów na wypadek różnych scenariuszy?

13. Wiedza o zagrożeniach:

 • Czy znasz aktualne ostrzeżenia instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych, jak np. NASK?
 • Czy wiesz, gdzie zgłosić atak hakerski i wyciek danych?
 • Czy gromadzisz informacje o udanych atakach i na ich podstawie zwiększasz własne kompetencje?
 • Czy regularnie analizujesz raporty o bezpieczeństwie IT?
 • Czy współpracujesz z innymi placówkami medycznymi w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach?

14. Inwestycje w podnoszenie cyberbezpieczeństwa:

 • Czy placówka medyczna ma wydzielony budżet celowy na ochronę danych?
 • Czy monitorowane są aktualne oferty szkoleń dla ochrony zdrowia oraz programy dofinansowania cyberbezpieczeństwa?
 • Czy inwestujesz w nowoczesne technologie bezpieczeństwa?
 • Czy analizujesz zwrot z inwestycji w rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa danych?

Jeśli odpowiedziałeś „nie” na którekolwiek z powyższych pytań, koniecznie skontaktuj się z nami, aby lepiej chronić dane zarówno pacjentów, jak i personelu swojej jednostki oraz nie narażać się na kontrole organów nadzorczych z powodu dyrektywy NIS 2!

Kontakt:

Kamil Brandys – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 887 104 700

e-mail: 

lub

Sebastian Komor – Opiekun Klienta Kluczowego

tel.: 606 836 070

e-mail:

Wróć